Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 01/2018

I.
PREAMBULE

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOS“), upravují v podrobnostech vztah mezi prodávajícím a kupujícím z Kupní smlouvy ze dne… (dále jen „kupní smlouva“), týkající se převodu vlastnictví automobilu… (dále jen „automobil“) z prodávajícího na kupujícího.

II.
PROHLÁŠENÍ STRAN

 1. Prodávající prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že:
  • na automobilu neváznou žádné právní vady, dluhy, věcná břemena, zástavní práva, nájemní právo či jiná práva nebo povinnosti, která by kupujícího jakkoli zatěžovala nebo jakkoli mu znemožňovala buď nabytí, nebo samotný výkon jeho vlastnického práva;
  • ke dni uzavření této smlouvy není proti němu (prodávajícímu) vedeno jakékoli soudní, insolvenční, správní nebo jiné řízení, a to včetně exekučního, které by mělo nebo i jen mohlo mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti převodu automobilu na kupujícího;
  • nemá žádné daňové nebo jiné nedoplatky, a to především takové, jež by se jakkoli týkaly automobilu včetně jeho možnosti převodu na kupujícího;
  • není žádným právním ani faktickým způsobem omezen v dispozici s automobilem;
  • do předání automobilu kupujícímu se zdrží jakýchkoli úkonů, jež by měly či mohly mít za následek snížení jeho hodnoty, nebo které by vedly nebo mohly vést ke zmaření nebo ztížení převodu jeho vlastnictví na kupujícího;
  • automobil nemá žádné faktické vady, a to včetně jakýchkoli skrytých či na prvních pohled nezřejmých vad, o kterých by prodávající věděl, s výjimkou vad, jež budou výslovně specifikovány v protokolu o technickém stavu nebo v předávacím protokolu;
  • prodejem automobilu nesleduje zakrytí jeho nezákonného původu nebo nabytí ani financování terorismu ve smyslu zák. č. 253/2008 Sb.
 2. Kupující rovněž prohlašuje a ubezpečuje prodávajícího, že mu nejsou známy jakékoli okolnosti, jež by bránily převodu vlastnictví automobilu na něj, výslovně že mu není ani známo, že by proti němu bylo vedeno nebo zahájeno jakékoli soudní, insolvenční, správní nebo jiné řízení včetně exekučního, které by mělo nebo mohlo mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti převodu jeho vlastnictví a konečně že je skutečným vlastníkem peněz použitých na úhradu kupní ceny automobilu a že tyto peníze nepochází z výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve smyslu zák. č. 253/2008 Sb.
 3. Pokud by se následně ukázalo a vyšlo prokazatelně najevo, že některé z výše uvedených prohlášení prodávajícího a/nebo kupujícího je nepravdivé a adresát takového nepravdivého prohlášení prokáže, že kdyby to před uzavřením kupní smlouvy věděl, tak by ji nikdy nepodepsal, může (tento adresát onoho nepravdivého prohlášení protistrany) od kupní smlouvy odstoupit a požadovat spolu s tím, resp. vedle toho, zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z kupní ceny.

III.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Nestanoví-li Protokol o technickém stavu, jež tvoří přílohu kupní smlouvy (dále jen „protokol o technickém stavu“) jinak, automobil se v době uzavření kupní smlouvy nachází ve stavu odpovídajícím jeho stáří a počtu ujetých km.
 2. Nebezpečí škody na automobilu přechází na kupujícího momentem uzavření kupní smlouvy.
 3. Automobil je kupujícímu prodáván ve slevě.
 4. Automobil je kupujícímu prodáván a jím kupován tzv. ve stavu jak stojí a leží ve smyslu § 1918 NOZ č. 89/20112 Sb., tj. ve stavu vylučujícím odpovědnost prodávajícího za jeho případné vady.
 5. Prodávající zprostředkuje kupujícímu pojistku u DEFEND FINANCE, s. r. o., člen skupiny DEFEND INSURANCE GROUP, IČ 634 78498, se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4, jež bude krýt některé vady, vzniklé na automobilu po převodu nebezpečí škody na něm na kupujícího, přičemž kupující bere na vědomí, že pokud si tuto pojistku nezřídí, ponese veškeré náklady na jejich odstranění on sám.
 6. Kupující se navíc jakýchkoli případných nároků vůči prodávajícímu z titulu odpovědnosti za vady tímto ve smyslu § 1916 odst. 2 NOZ výslovně vzdává.
 7. Podpisem kupní smlouvy kupující výslovně prohlašuje, že měl nijak neomezenou možnost si automobil prohlédnout, a to včetně možnosti si to zajistit i prostřednictvím třetí (odborné) osoby, a že mu byla (nebo jím určené osobě) umožněna zkušební jízda.

IV.
ÚSCHOVA

 1. Upravuje-li kupní smlouva uhrazení kupní ceny formou zálohy a doplatku, bude automobil od uzavření kupní smlouvy do převodu jeho vlastnictví na kupujícího v provozovně u prodávajícího na adrese Losiná 292, PSČ 332 04, kde se bude nacházet bezplatně ještě po dobu 5 pracovních dnů od posledního dne lhůty splatnosti kupní ceny, ale potom bude kupující povinen platit prodávajícímu jako úschovné úplatu ve výši 500,- Kč/denně (dále jen „úschovné“).
 2. K předání automobilu kupujícímu z úschovy u prodávajícího po doplacení kupní ceny, případného úschovného a dalších event. peněžitých pohledávek prodávajícího, dojde na základě Předávacího protokolu (dále jen „předávací protokol“).
 3. Za situace, kdy bude prodávající evidovat jakýkoli nedoplatek vůči kupujícímu, tak není povinen mu automobil vydat.
 4. Kupující je povinen automobil převzít nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí jeho vlastnického práva a úhradě jeho případných nedoplatků vůči prodávajícímu.
 5. Nestanoví-li kupní smlouva jinak, k předání automobilu kupujícímu dojde v místě jeho úschovy u prodávajícího (čl. III. odst. 4 VOP).
 6. Nestanoví-li kupní smlouva nebo předávací protokol jinak, kupujícímu bude předán automobil s klíči a s příslušnými dokumenty (zejm. malý a velký TP), přičemž automobil bude mít platnou STK, emise a RZ.
 7. Nestanoví-li předávací protokol jinak, tak platí, že automobil se v okamžiku předání kupujícímu nachází ve stavu popsaném v protokolu o technickém stavu.
 8. Do nabytí vlastnického práva kupujícího k automobilu o něj bude prodávající pečovat obdobně jako schovatel u smlouvy o úschově s tím, že jej opatří vývěskou s viditelným nápisem „prodáno“.

V.
OSTATNÍ

 1. Upravuje-li kupní smlouva povinnost uhradit jakoukoli částku převodem na účet, považuje se za splněnou teprve dnem, kdy byla na onen účet řádně (tj. v plné výši) připsána.
 2. K převodu vlastnictví automobilu z prodávajícího na kupujícího dojde až okamžikem úplného uhrazení kupní ceny (výhrada vlastnického práva).
 3. Jestliže kupující neuhradí kupní cenu, resp. její doplatek ani v dodatečné lhůtě 20 dnů, tak vznikne prodávajícímu právo kupní smlouvu zrušit písemným odstoupením, jež bude platné a účinné doručením kupujícímu.
 4. Jestliže bude kupující v prodlení s převzetím automobilu po dobu delší než 20 dnů, a to přes písemnou výzvu prodávajícího, aby jej převzal v dodatečné lhůtě, jež nesmí být kratší než 10 dnů, počínaje doručením této výzvy, tak vznikne prodávajícímu právo kupní smlouvu zrušit písemným odstoupením, jež bude platné a účinné doručením kupujícímu.
 5. Odstoupením prodávajícího od kupní smlouvy není dotčen jeho nárok na úhradu případného úschovného, ani jiné nároky, jež mu předtím vznikly, zejména nárok na zaplacení smluvní pokuty.
 6. Vznik smluvní pokuty upravené těmito VOP není podmíněn zaviněním a lze vedle ní neomezeně nárokovat náhradu škody.
 7. Pokud kupující od kupní smlouvy odstoupí, považuje se případná záloha uhrazená kupujícím maximálně do výše 25% za nevratnou zálohu, a jestliže by mu již zaplatil více, než 25%, prodávající mu vrátí pouze částku nad tento % poměr (tj. rozdíl mezi uhrazenou částkou a 25% kupní ceny).
 8. Po předání a převzetí automobilu kupující nahlásí změny údajů o jeho vlastníku a provozovateli do Centrální registr vozidel (dále jen „CRV“). Kupující je povinen to učinit neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů, a ve stejné lhůtě tuto skutečnost doložit prodávajícímu na email… Jestliže to kupující prodávajícímu nedoloží ani v dodatečné lhůtě 10 dnů, vznikne mu povinnost hradit prodávajícímu po celou dobu prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč/denně.
 9. Kupující bere na vědomí, že ihned po nabytí vlastnictví automobilu (čl. V. odst. 2 VOP) prodávající zruší povinné ručení, resp. pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla č. 168/1999 Sb., čímž vzniká kupujícímu jako vlastníku a provozovateli zákonná povinnost je sjednat, jejíž případné nesplnění mu může přinést závažnou újmu.
 10. Pokud bude kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, čímž se pozdrží převod vlastnictví automobilu na kupujícího a prodávající bude v důsledku toho povinen uhradit pojistné na povinné ručení, které by jinak uhradit nemusel (povinnost jej uhradit by tížila kupujícího jako vlastníka a provozovatele automobilu), tak mu kupující poskytne plnou náhradu za toto plnění, a to do 10 dnů od doručení výzvy prodávajícího, aby to učinil, jinak po něm prodávající může požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč denně.

VI.
ZÁVĚR

 1. VOP jsou vůči prodávajícímu a kupujícímu platné a účinné ve znění, které existuje ke dni uzavření kupní smlouvy.
 2. Vyjde-li dodatečně najevo, že některé ustanovení kupní smlouvy nebo VOP je zcela nebo zčásti neplatné, nebude tím nijak dotčena platnost ani účinnost zbývajících ustanovení, pokud je od toho lez oddělit.
 3. Platnost a účinnost VOP je podmíněna podpisem obou stran níže s tím, že odmítne-li je kupující podepsat, tak se již případně uzavřená kupní smlouva bez dalšího zrušuje a pokud jde o již případně uhrazenou zálohu, použije se čl. V. odst. 7 VOP obdobně.
 4. Tyto VOP, jakož i kupní smlouvu, lze měnit pouze písemně, a to se souhlasem obou stran.
 5. Jakékoli právní jednání, jež by se týkalo právního vztahu stran z kupní smlouvy a VOP musí být činěno písemně, a to pod sankcí neplatnosti.
 6. Podpisem těchto VOP strany prohlašují, že se s jejich textem seznámily, že mu rozumí a nežádají jakékoli vysvětlení a že jak tyto VOP, tak i kupní smlouva jednotlivě i ve vzájemné souvislosti, představují svobodný a řádný projev jejich skutečné a pravé vůle.